Технически паспорт на съществуващите сгради – част 2

Техническият паспорт в четири основни части

Паспортът е разделен на четири части:

А – „Основни характеристики на строежа“,

Б – „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“

В – „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“.

Г – „Енергиен паспорт“.

В първата част има данни и параметри на строежа (сграда или съоръжение): адрес, вид на промените – реконструкция, ремонт и др., разрешения за строеж, за начало на строителството и за промените след това. Включена е информация за площи, обеми, инсталации и съоръжения на техническата инфраструктура, сервитути и др.

В раздела за основните технически характеристики на част А има информация за конструкцията, сеизмична устойчивост, дълготрайност на строежа, пожароустойчивост, т.е. всички данни, които удовлетворяват информацията за шестте изисквания за строежа.

В раздела за сертификатите са удостоверенията за енергийна ефективност, пожарна безопасност, качество на бетона, стоманата, тухлите и др., т.е. за всички строителни продукти, вложени в строежа. В пети раздел на част А има базова информация за собственика и консултанта, който издава техническия паспорт за повечето категории строежи, или за техническия ръководител, който е автор на документа за строежите от пета категория. Там са и удостоверенията за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на строежа.

Във втората част от паспорта има данни за извършени обследвания, мерки за поддържане на строежа в безопасност, дейностите по преустройство, реконструкция и т.н., както и срокове за текущите ремонти, включително и на отделни конструкции и елементи от сградата.

В третата част на паспорта е събрана информацията за поддържане на сградата и нейната безопасна експлоатация, т.е. минимумът от дейности, които са задължителни и при нарушаването на които ще се заплащат глоби. Сред тези правила са и предпазването от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива и фасадата, тук е и защитата от шум и опазване на околната среда.

Съществено внимание в технически паспорт (ТП) е отделено на четвъртата част – енергийният паспорт на сградата, в него са описани  енергийните й характеристики, пряко свързани както с конструкцията й, така и с вътрешните инсталации.

Две са основните понятия, в тази част – енергиен паспорт на сграда и сертификат за енергийните характеристики на сграда.

Какво представлява енергийният паспорт?

Целта му е да удостовери, доколко енергийните характеристики на една новострояща се сграда съответстват на проектните и нормативни изисквания за енергийна ефективност и какво е нейното очаквано състояние по отношение потреблението на енергия, съдържа и информация за отопляемата площ, брутния отопляем обем, геометричните и топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи и оценката на състоянието им, енергийните източници, стойностите за годишен разход на енергия на техническите инсталации за отопление, вентилация и гореща вода за битови нужди, мерките за подобряване на енергийните характеристики на сградата, както и тяхната технико-икономическа оценка.

Какво представлява сертификата за енергийните характеристики на сграда?

Сертификата за за енергийните характеристики на сградите е описан и дефиниран в Закона за енергийна ефективност и неговите подзаконови актове. Законът също така определя кои сгради подлежат на задължително сертифициране, а именно сгради с разгъната       застроена площ над 1000 кв. м. Сертифицирането на сградите се извършва на база енергийно обследване, като собствениците са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването. При неизпълнение те подлежат на санкции – парични, в размер от 10 000 до 30 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.

Съгласно чл. 12 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. За техническите паспорти на строежите, всяка нова сграда, за да бъде въведена в експлоатация, трябва да има технически паспорт, част от него е енергийният паспорт. От друга страна, съществуваща сграда, която се реконструира или ремонтира (редицата от дейности описани по-горе), също подлежи на издаване на технически паспорт, респективно сертификат за енергийна ефективност.  Съгласно ЗУТ, би трябвало повечето съществуващи сгради и задължително новите такива да имат сертификат за енергийна ефективност или енергиен паспорт.

Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ са длъжни да придобият по реда на ЗЕЕ сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация, в противен случай, ще им бъде наложела санкция, глоба в размер на 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. по реда на ЗЕЕ.

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда е със срок на валидност до 10 години. Ако същият не бъде подновен в срок, се налага глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
До издаването на сертификата, енергийните характеристики на сградата се удостоверяват с енергиен паспорт.  Контрола по спазването на тези задължения от собствениците на сгради се осъществява от Агенцията по енергийна ефективност.

Ключовите моменти, свързани с наличието на сертификат за енергийна ефективност, са:

• сертификатът за енергийните характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата; текущ ремонт на инсталации на сградата;  други дейности;

• при продажба на сграда или на части от нея продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за енергийни характеристики на сградата;

• при отдаване под наем на сградата или на част от нея с договор, подлежащ на вписване по съответния ред, наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.

2 Responses to “Технически паспорт на съществуващите сгради – част 2”

 1. параграф22 Says:

  Лиляна Павлова обеща на 12.10.2011г. да удължи срока за изготвянето на Технически паспорти с две години, но не поради загриженост към обществото, а поради загриженост към собствената си персона тип чиновник. Защо? Защото държавата няма никакъв ресурс с който да убеди гражданите (обществото), че прави нещо в тяхно благо и също,че държавата няма ресурс да си направи и за своите държавни/общински сгради технически паспорти. И най-важния мотив за Павлова Руска е,че иска тоя проблем да прехвърли на някой след нея…сега по същество да навлезем в проблема:

  Няма как да се направят Технически паспорти и Енергийни паспорти на старите сгради защото по тях е пълно с незаконни СМР и липсват проекти и въвеждане в експлоатация – например остъкляването тип усвояване на балкони към кухни,спални,детски което реално по ЗУТ е в 4-та категория и така за законното му изпълнинеие се изискват: Проекти по всички части но най-малко три -арх.контруктивен и електро,изисква се надзорна фирма и строител за обекти четвърта категория! И така за да си законен си представете трябва да извикате строител на блокове който да ви остъкли балкона!Реално няма нито един извървял този път, а теоретично едно таково начинание ще ти струва поне 2 000 лв. само за документи без ясен край и получаване на заветното Удостоверение за въвеждане в експлоатация! От тук близо един милион незаконни балкони поради вина на ЗУТ,държавата и най вече МРРБ защото то измисля законите и наредбите.

  Така докато не се реши/разреши проблемът „остъклените“ в полза на гражданите, докато не се промени законово опростяването на такива остъклявания тип усвояване на балкон няма как да се стигне до Технически паспорти. Защото всеки строит.инженер който изготвя Техническите паспорти след запознаване със съответния апартамент ще стигне до остъкляването което увеличава жил.площ,но го няма в нот.акт и ще се чуди как да отбележи този несъществуващ елемент в техническия паспорт – трябва или да си затваря очите,което обезмисля начинанието или да напише предписание за незаконен обект,което пък ще сезира ДНСК и ще се премине към разрушаване на неза.строеж остъкления балкон. Между другото в момента са качени в сайта на ДНСК десетки точно такива балкони и имат предписание за разрушаване.

  Лиляна Павлова много добре осъзнава в какъв параграф 22 се намира и за това избира по-малкото зло и чисто по чиновнически решение да отлага един проблем във времето и така до края на света :-)
  Лиляна Павлова както и Бойко ще отговарят само за успехите на МРРБ и България, а за неуспехите ще са виновни – гражданите, тези преди нас,международното полжение,кризата и корупцията. А корупцията се създава от законите родени в МРРБ и така – параграф 22!

 2. Румяна тодорова Says:

  Кой има право да издава техн.паспорти на съществуващи сгради, да обследва същите? Необходим ли е някакъв документ? Може ли физическо лице с висше строително образование да прави това?

Напишете Коментар

[+] kaskus emoticons nartzco

Better Tag Cloud