Данък сгради

Вчера симпатягите от нашия парламент окончателно решиха, че ще увеличат максималния размер на данъка върху недвижимите имоти. Това стана с приемането на промените в Закона за местните данъци и такси. По новите правила общинските съвети ще определят дължимото в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда от данъчната оценка на съответния недвижим имот.

В тази публикация нямам намерение да навлизам в детайли или да коментирам решението на парламента. Всяка община ще вземе решение сама за себе си как, къде, колко и защо ще увеличи този данък. Да се надяваме, че имат достатъчно сиво вещество, за да вземат правилното решение.

Ще си поговорим за друго. За сертифицирането на сградите, което ни освобождава от плащането на такъв налог за определен период от време.

Сертификат за енергийните характеристики на даден обект се издава след детайлно обследване за енергийна ефективност по смисъла на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и Наредба № РД-16-295 от 1 април 2008г. Самото обследване има за цел да установи съществуващото енергопотребление на дадена сграда и да предпише адекватни мерки. Всички те се предписват с цел намаляване на потреблението на енергия, водят до парични спестявания, които изкупуват инвестицията.

След като имаме издаден сертификат (категория А или Б) имаме право да се освободим от данък сгради съгл. чл.24, ал.1, т.18 и 19 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ за срок съответно от 7(10) и 3(5) години, за онези въведени в експлоатация преди 01.01.2005 година.

Повече информация може да получите тук или да направите запитване тук. Спорен ден на всички :)

В. Найденов
/Енергийна ефективност/

Напишете Коментар

[+] kaskus emoticons nartzco

Better Tag Cloud