Фотволтаичните инсталации като готов продукт

Вече цяла година ние от екипа на „Аниди” работим върху съкращаването на разходите при изграждане на фотоволтаични централи до 100 kWp, за да ги направим по-достъпна инвестиция за по-широк кръг от клиенти. За да успеем да съкратим разходите, първо трябва да ги дефинираме. А те са както следва:

1. За закупуване на земя
2. За процедури по смяна на статут, предназначение, становища в РИОСВ, РИОКОЗ, проучване на условията за присъединяване и предварителен договор с ЕРП, изготвяне на проект за ПУП и одобряването му от общината, издаване на скица-виза за проектиране.
3. За прединвестиционни проучвания и комплексно проектиране по необходимите части
4. За оценка за съответствие от строителния надзор и съгласувателни процедури в РСПАБ и ЕРП
5. За издавне на строително разрешение, окончателен договор за присъединяване
6. За доставка на оборудване (модули, инвертори, окабеляване, защитна и комутационна апаратура, БКТП)
7. За носеща конструкция
8. За строителство/монтаж
9. За изграждане на трасе до точката на присъединяване
10. За строителен надзор
11. За въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа и договор за изкупуване на произведената електроенергия

  Първата точка е изключителна грижа на клиента, но тя води след себе си много от основните разходи. Проведохме широки дискусии първо в нашия екип, след което с юридическата и надзорната фирми, които ни обслужват, с представители на едно от електроразпределителните предприятия, както и с двама главни архитекти на две големи общини. Изводът, който направихме  е следният. За централи до 100 kWp е най-удачно да се търсят имоти в селищната регулация. Първо, не е необходима тромавата и скъпа процедура по смяна на статут, а се минава само със смяна на предназначението на имота. Втори, но най-важен е фактът, че когато имотът е в регулация и в близост има съществуващ трафопост, вероятността ЕРП-то да даде присъединяване на централта на страна ниско напрежение в трафа е изключително голяма, защото скъпия ток ще се консумира възможно най-близо до централата и предприятието няма да търпи големи загуби от преноса на енергията до по-отдалечени товари. А като оставим интереса на ЕРП-то настрана, за ивеститора остава огромното финансово облекчение, че няма да изгражда собствен БКТП за повишаване напрежението за присъединяване в мрежа СрН, както и трасе 20 kV до точката на присъединяване.

  Следващите точки, по които има голям потенциал за парични спестявания, са трета и седма, а именно комплексно проектиране и носеща конструкция. За да може да се редуцират преките разходи по проектирането, отиваме на варианта типизация на централата. Вярно е, че всеки имот носи своите особености и уникалност, но ако инвеститорът иска да редуцира разходите си за проектиране, то трябва да избере именно типова разработка. Независимо как изглежда имота на инвеститора, проектът по част „Технологична” би претърпял леки промени при наличие на близки засенчващи обекти или неоптимална ориентация на имота. Проектът по част „Архитектурна” би се различавал само по чертежа, касаещ ситуацията. Проектът по част „Конструктивна” би имал промени само при драстична разлика в геоложките и геодезическите дадености на терена. Само проектите, касаещи външното присъединяване и вертикалната планировка са строго индивидуални според условията за конкретното местоположение на фотоволтаичната централа.
  След като взехме предвид гореизброените положения, разработихме множество решения. На предстоящия технически панаир в Пловдив, в края на септември, ще представим типизирана фотоволтаична централа, която дава възможност за развитие на съпътстващ бизнес в рамките на имота и може да се мултиплицира, до достигане на желаната от клиента мощност. Последната крачка, която се опитваме да направим, за да можем да предложим наистина цял продукт, е да осигурим застраховка на нашите проекти чрез партньори застраховател и банка. Т.е. когато клиентът дойде при нас, той не си купува консултации, проекти и оборудване, а си купува на първо място финансиране за своята фотоволтаична електроцентрала.

  Милен Кавръков
  /Възобновяеми Енергийни Източници/

   

  2 Responses to “Фотволтаичните инсталации като готов продукт”

  1. DANGERZONE Says:

   Свежо: (thumb up)

  2. людмил симеонов Says:

   интересувам се от цената на слънчево енергиен одит на покрив/бетон/приблизително около 3600кв.м

  Напишете Коментар

  [+] kaskus emoticons nartzco

  Better Tag Cloud