Енергийната ефективност в промишлеността

Икономията на енергия се сочи като един от глобалните проблеми за решаване от съвременния свят. Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното използване на енергиите и енергийните носители. Основните проблеми при използването им у нас произтичат от големите загуби в производствените процеси, вследствие на остарелите технологии, занижения технологичен контрол, амортизираното оборудване, липсата на средства за поддръжка и т.н.

Българската икономика изразходва 10 пъти повече енергия, отколкото страните в Европейския съюз. В същото това време България е енергийно силно зависима страна, защото внася повече от 70 % от първичните си енергийни ресурси – въглища, петрол, природен газ, ядрено гориво. Необходими са съвместни усилия, системен подход, инвестиции за развитие използването на алтернативни възобновяеми енергоизточници (ВЕИ), за намаляване разходите за енергия, но и за намаляване вредното влияние на конвенционалните енергийни източници върху околната среда.

Енергийната ефективност е възможност за подобряване, управление и развитие за икономичното оползотворяване на енергопотреблението във всяка област на промишлеността и производството, подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия и загубите, ефективно използване на първичните енергийни ресурси, повишаване на конкурентноспособността на българските фирми.

Какво трябва да се знае от собствениците и ръководителите на функциониращи промишлени системи, решили да реализират енергоспестяващи мерки:

• Вашият проект трябва да доведе до намаляване на енергийните разходи след изпълнението му, спрямо базовите разходи;

• Паричният поток от Вашия проект ще се генерира предимно от избегнати и редуцирани разходи за горива и енергоносители;

• Паричният поток на Вашия проект трябва да бъде достатъчен за погасяване на инвестираните финансови средства (собствени или кредитни) и покриване на евентуални допълнителни разходи при изпълнението на проекта.

Етапите за реализация на проект по въвеждане на енергоефективни мерки могат да бъдат подредени по следния начин:

• Идентифициране на проекта;

Изготвяне на енергиен одит от лицензирана компания – чрез него ще бъде създадена база данни, което е необходима за разработването на проекта. Част от информацията ще включва предишна консумация на горива и енергия, инсталирана и работна мощност, произведена продукция и капацитет на съоръженията, работни часове, окончателно определяне на базовото състояние (преди прилагането на мерки за енергийна ефективност) и идентифициране на енергийните проблеми; технически предложения за решаването им и т.н., според спецификата на Вашата идея за проекта. Ще бъде направен анализ на фактическите енергийни баланси за определен период, включващ: оценка на енергийната ефективност на производствените процеси отделно за топлината, за електрическата енергия, за горивото и общо за ПС; определяне на възможностите за икономия на енергия; определяне потенциала за намаляване на разходите за енергия; Ще бъдат разработени подходящи енергоспестяващи мерки: избор на ефективно техническо или организационно-техническо решение за намаляване на енергийните разходи по вид на потребената енергия и по структурни единици на ПС; остойностяване на мерките по окрупнени показатели, ранжиране и определяне на потенциалния годишен размер на енергоспестяване; предлагане на списък на мерки за намаляване на разходите за енергия с подробна технико-икономическа и екологична оценка;  окончателен избор на енергоспестяващи мерки; Ще бъдат съставени усъвършенствани енергийни баланси: определяне на  показателите на балансите на база потенциални намаления на енергийните разходи в резултат на прилагане на енергоспестяващи мерки и съставяне на сравнителни форми на енергийните баланси; оценка на енергийната ефективност на база усъвършенствани енергийни баланси;

Всичко това ще доведе до получаване на необходимата информация по проекта, а именно:

ü  Определяне размера на необходимата инвестиция.

ü  Количествено определяне на икономиите на енергия.

Енергийната ефективност намира широко приложение в следните случаи:

ü Системите за пренос и разпределение на енергия до потребителите с цел намаляване загубите на топлинна и електрическа енергия.

ü Промишлените системи с цел намаляване на загубите на топлинна и електрическа енергии при производството на стоки и услуги.

ü Повишаване на коефициента на полезно действие на съоръженията, с които се произвежда енергоносителя.

ü Проекти свързани с редуциране на разходите за топлинна и електрическа енергия.

ü При проекти с доказан екологичен ефект.

ü В индустриалния сектор, където се достига намаляване на себестойността на стоките и услугите и нараства конкурентоспособността.

Основните енергоспестяващи мерки могат да се класифицират в следните групи:

Въвеждане на система за мониторинг и контрол на енергопотреблението
Мерки по технологични агрегати и съоръжения Възстановителни, ремонтни и профилактични дейности по основни и спомагателни технологични агрегати, съоръжения и инсталации: технологични пещи, сушилни, технологични линии, хладилни инсталации, системи за сгъстен въздух и др.
Подмяна на технологично оборудване Частична или цялостна подмяна на технологично оборудване.
Мерки по кондензни стопанства Повишаване количеството върнат кондензат, ремонт и подмяна на кондензатоотделители и др.
Отстраняване на пропуски и топлоизолация Отсраняване на пропуски на топлоносител (пара, вода). Топлинно изолиране на технологични агрегати, съоръжения и тръбопроводи.
Мерки по генериращи мощности Мерки по генериращи мощности (котли, бойлери и др.), включително настройки, повишаване КПД.
Смяна на горивна база Подмяна на един вид гориво с друг.
Оползотворяване на отпадна топлина Въвеждане на системи за оползотворяване на отпадна топлина.
Мерки по електродвигатели Реконструкция и подмяна на ел. двигатели, включително въвеждане на инвертори за промяна на честотата.
Мерки по трансформатори
Мерки по осветителни инсталации
Оптимизиране енергопотреблението на сградния фонд Изолации на сградите, мерки по сградни инсталации за отопление, БГВ и вентилация.
Когенерация Въвеждане на когенерационни мощности.
ВЕИ Въвеждане на системи, използващи един от 5-те вида ВЕИ, включително термопомпи.
Други Други, включително организационни дейности и обучение на персонала.

В промишлените системи, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост особено подходящи са мерки базирани на ВЕИ.

Възможно и успешно е приложението на почти всички видове ВЕИ: биомасата, слънчевата, водната, вятърната и геотермалната енергия.

 • Ø Биомаса

Биомасата се причислява към възобновяемите енергийни източници, поради факта, че скоростта на използването на различни растения и отпадъци от преработването им за добив на енергийни ресурси засега е по-ниска от скоростта, с която те се възстановяват. Понятието биомаса включва нарастваща органична материя, като треви, дървета, водорасли, торф, както и продукти и суровини от растителен и животински произход. Биомасата като термин включва разнообразие от продукти – освен дървесината и отпадъците от дърводобивната и преработвателна промишленост, също и енергийни култури, селскостопански отпадъци и отпадък от хранително-вкусовата промишленост, животински торове, както и органичната фракция на градските твърди отпадъци и утайките от пречиствателните станции.

 • Ø Дървесна биомаса

Появата на дървесна биомаса е немислима без наличието на слънце, вода и минерални вещества. В дървесните растения протича физико-химичен процес наречен фотосинтеза. При наличието на слънчева светлина растенията преобразуват въглеродния двуокис и водата в глюкоза и кислород. Дървесината е основната съставна част на стъблата на дървесните растения, най-вече дърветата, но също и някои храсти, лианите и многогодишните пълзящи/увивни растения като лозите.

 • Ø Енергийни култури

Енергийните култури, представляват култури, отглеждани специално за енергийни цели. Могат да бъдат едногодишни и многогодишни култури, които служат като суровина за добив на твърди, течни и газообразни горива. За преработка могат да се използват листата, стъблата и семената на тези култури. Тази дефиниция не включва органичните остатъци и отпадъците от широк кръг растения, които също могат да се преработват за получаване на горива и които представляват значителен потенциал.

 • Ø Биогаз

Биогазът е горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна (без наличие на кислород) среда. Получаваният в природата при естествена ферментация газ се нарича „блатен газ“. Терминът „биогаз“ се използва за газове, получени при анаеробната ферментация на биологични материали. Основните им компоненти са метан и въглероден двуокис. Значителни количества биогаз се отделят при усвояване на утайките в пречиствателните инсталации за отпадни води (газ от пречиствателни станции за отпадни води) и при анаеробната ферментация на земеделски отпадъци и органични остатъци в сметищата (сметищен газ). Тъй като биомасата е енергиен източник без никакви нетни емисии на въглероден двуокис, използването й като гориво може да доведе до намаляване на използването на изкопаеми горива, а оттам – и до намаляване на парниковия ефект.

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат от ядрено-съединителни реакции. Слънчевата радиация на един квадратен метър от земната повърхност възлиза на 1360 вата мощност. Достигайки до повърхността на атмосферата, част от слънчевата енергия се отразява обратно в космоса (10%). Друга част от нея, от порядъка на 30%, се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве. Около 37% от слънчевата енергия се акумулира от океана. Част от тази енергия се запазва чрез биосинтеза. При процеса фотосинтеза, усвояването на слънчевата енергия и акумулирането й в биомасата е с КПД 14%. При слънчевите съоръжения може да стигне до 90%.

 • Ø Водна енергия

Водната енергия или хидроенергията се произвежда от воден поток при завъртането на въртящ се механизъм или подобно съоръжения. Водната енергия е възобновяем природен ресурс, поради периодичността на водния цикъл. Популярността на този енергиен източник се дължи на появата на електрическия генератор, доусъвършенстването на хидравличната турбина и нарастващото потребление на електроенергия.

 • Ø Геотермална енергия

Геотермалната енергия се съдържа в нагретите до висока температура подземни слоеве. Тази топлина води началото си от ядрото на Земята или се поражда в земната кора с разлагането на радиоактивни елементи, които се намират във всички скали. Там, където топлината е концентрирана до повърхността, може да бъде използвана като източник на енергия.

 • Ø Вятърна енергия

Вятърът се предизвиква от неравномерното нагряване на земната повърхност. Топлият въздух се издига високо, образува се област с ниско атмосферно налягане. Въздухът се премества от места с високо към места с ниско атмосферно налягане и колкото е по-голяма разликата, толкова по-силен е вятърът. Най-важният параметър на вятъра е неговата енергия. Вятърната енергия се съдържа в енергийния потенциал на ветровете. Посредством свързване на въртящ се ротор с електричен генератор, съвременните вятърни турбини превръщат енергията на вятъра в електрическа.

Кирил Апостолов,
управител офис София

/Промишлени Системи/

 

2 Responses to “Енергийната ефективност в промишлеността”

 1. Nasena light Says:

  Енергоспестяващо и с дълъг срок на употреба е светодиодното осветление.
  Излъчва светлина само във видимия за човека светлинен спектър.
  Не съдържа вредни съставки, както т.н. енергоспестяващи крушки и луминисцентно осветление съдържащи живачни пари.

 2. admin Says:

  :2thumbup

Напишете Коментар

[+] kaskus emoticons nartzco

Better Tag Cloud